شيفرة قنوات beIN التركية على القمر أوتلسات 7 شرق


شيفرة قنوات beIN  التركية على القمر أوتلسات 7 شرق

تردد : 11617 عمودي 30000

beIN Sport 1_2_3_4

beIN sport Haber TT

Biss : EC E0 25 F1 09 A1 4A F4
Previous Post Next Post

These Frequencies can help you find free channels that BROADCASTING euro 2020 football matches :

(UEFA Euro 2020/21) - All Biss Key


 46.0°E AzerSpace 1

 Idman TV
📌 11175 H 27500 5/6
🔑 10 01 10 21 10 01 70 81


 52.5°E Al Yah 1

 Varzish Sport HD (tjk) 
📌 11785 H 27500 5/6
🔑 20 20 AB EB CD 01 03 D1

 Football HD (tjk)
📌 11785 H 27500 3/4
♦ SID : 0008
🔑 12 34 00 46 AB CD 00 78